Ana Sayfa İletisim     
  Skip Navigation Links
Ana Sayfa Hakkımızda Görüş ve Öneriler Online Sınav Özel Direksiyon Eğitimi Online Kayıt İletişim  
ZİRVE  SÜRÜCÜ KURSU

Kurs Dönemleri
Gerekli Belgeler
Kurs Resimleri
Ders Saatleri
Sıkça Sorulan Sorular
İletişim
Online Kayıt
Mesaj Panosu
Faydalı Bilgiler

DERS NOTLARI

Trafik Ders Notları
İlk Yardım Ders Notları
Motor Ders Notları
Sınavında Çıkmış Sorular
Ehliyet Sınav Yerleri
Ehliyet Sınav Sonuçları
Özel Direksiyon Dersi
Motorsiklet Ders Notları

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ 02

1. Aşağıdakilerden hangisi, ölümcül trafik kazalarında kaza tespit tutanağı düzenlemekle görevlidir?
A) Trafik görevlisi B) Çevre mühendisi
C) Fahri trafik müfettişi D) Trafik mühendisi

2. Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
B) İl Belediye Başkanlığı
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı

3. Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?
A) Geçiş üstünlüğü B) Geçiş yolu C) Geçiş kolaylığı D) Geçiş hakkı

4.
Şekildeki 1 ve 2 numaralı araçların bulundukları kara yollarının adlan aşağıclakiler-den hangisinde doğru verilmiştir?
   _____1_____         _____2_____
A) Bağlantı yolu             Tali yol
B) Ana yol                     Tali yol
C) Bölünmüş kara yolu   Bağlantı yolu
D) İki yönlü kara yolu    Tek yönlü kara yolu

5. Şekildeki işaret levhası sürücüye neyi bildirir?

A) Tali yol kavşağına yaklaştığını
B) Bölünmüş yola gireceğini
C) İleride kontrolsüz bir kavşağın olduğunu
D) İki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaştığını

6. Sürücüsü dâhil en az 16 oturma yeri olan motorlu taşıta ne denir?
A) Minibüs B) Otobüs
C) Otomobil D) Tramvay

7. Şekildeki kavşakta 1 numaralı araca yeşil sonrası sarı ışık yandığında, 2 numaralı araca yanan ışığın rengi nedir?

A) Yeşil
B) Sarı
C) Kırmızı
D) Yanıp sönen kırmızı

8. Trafik görevlisinin hangi harekeli trafiği yavaşlatma talimatıdır?

 

9. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A) Kontrolsüz kavşağı
B) Dönel kavşak yaklaşımını
C) Demir yolu geçidini
D) Ana yol-tali yol kavşağını

10. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

A) Hız sabit tutulur.
B) Hız azaltılır, geçme yasağına uyulur.
C) Hız artırılır, sağa sinyal verilir.
D) Hız azaltılır, sola sinyal verilir.

11. Aşağıdakilerden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

 

12. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj işaretidir?

13. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?


A) Banketten gitmelidir.
B) Takip mesafesini artırmalıdır.
C) Hızını artırarak öndeki aracı geçmelidir.
D) Acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmelidir.

14. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

A) Geri gitmeyi
B) Sola dönmeyi
C) “U” dönüşü yapmayı
D) Ada etrafında dönmeyi

15. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

 

16. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

17. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.
Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

 

18. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Geçme yasağının sonunu
B) Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
C) öndeki taşılın geçilmesinin yasak olduğunu
D) Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını

19. Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısını aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) Işıklı işaret cihazları
B) Yol çizgileri
C) Kara yollarındaki taşıt sayısı
D) Yolda yaya geçitlerinin olması

20. Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi şeridin ileri seyir ve sola dönüş için olduğunu bildirir?

 

21. Bir sürücünün; suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit ediliyor.
Bu sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) 2 yıl süreyle sürücü belgesinin geri alınması
B) 6 aydan az olmamak şartıyla hafif hapis cezası
C) Sürücü belgesine süresiz olarak el konulması
D) 6 aydan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası

22.
Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsün yaptığı yasaktır?
A)1 B)2 C)3 D) 4

23.
Şekildeki araç sürücüsü iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda;
• Aksine bir işaret yoksa.
• Geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinden seyretmek zorundadır?
A) En sağ şeritten B) Banketten
C) Orta şeritten D) En sol şeritten

24.
Şekle göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) 2 numaralı taşıtın durarak 3 numaralı taşıta yol vermesi
B) 2 numaralı taşıtın, 3 numaralı taşıtın bulunduğu yola girmesi
C) 3 numaralı taşıtın 1 ve 2 numaralı taşıtlar geçtikten sonra sola dönüş yapması
D) 1 veya 2 numaralı taşıtların gidiş yönüne göre sağ şeritte seyretmesi

25.
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri dışındaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A) 60 B)70 C)80 D) 90

26.
Şekildeki yaya yoluna yaklaşan sürücünün hangisini yapması doğrudur?
A) Hızını artırması
B) Hızını azaltması ve gerekirse durması
C) Yayaları ikaz ederek durdurması
D) Yolun en soluna geçmesi

27. Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
A) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

28. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) 1 numaralı aracın şerit değiştirmesi
B) Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi
C) 3 numaralı aracın şerit değiştirmesi
D) 2 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi

29.
Şekildeki yolda geçme yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?
I- Yolun kaygan olup olmadığına II- Geçeceği aracın hızına III- Geçiş yapacağı şeridin trafik yoğunluğuna
A) Yalnız I B)I-II
C) II-III D) I-II-III

30. Sağa dönüş yapmak isteyen şekildeki sürücülerin hangisini yapması yanlıştır?

A) Bulundukları şeritte en sağa yaklaşmaları
B) Hızlarını azaltmaları
C) Dar bir kavisle dönüş yapmaları
D) Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları

31.
Şekle göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) 2 numaralı araç bölünmüş yoldadır.
B) 1 numaralı araç sola dönemez.
C) 1 numaralı araç 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir.
D) 1 numaralı araç gireceği yola yaklaşırken yavaşlamalıdır.

32.
Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A) Hızını artırmalıdır.
B) Durmadan yoluna devam etmelidir.
C) 1 numaralı araç sürücüsünü uyarmalıdır.
D) 1 numaralı araca yol vermelidir.

33. Şekildeki kavşakta ciddi kazalar olduğu bilinmektedir.

Bu kazaları en aza indirmek için şekildeki soru işareti (?) yerine hangi trafik işaret levhası konulmalıdır?34. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
A) Kara yolunun temizliğinde kullanılan araçlar
B) Acil hasta veya yaralı taşıyan araçlar
C) Toplu taşıma araçları
D) Gümrük muhafaza araçları

35. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Otobüs sürücüsü, otomobile
B) Otomobil sürücüsü, otobüse
C) Şeridi daralmış olan. diğerine
D) Azami ağırlığı az olan. diğerine

36. Aşağıdakilerden hangisi duraklama sayılır?
A) Öndeki aracın durması nedeni ile beklemek
B) Trafik görevlisinin dur işaretine uymak
C) Kırmızı ışıkta beklemek
D) Yolcu indirmek ve bindirmek

37. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
A) Park ışıklarını
B) Sis ışıklarını
C) Yakını gösteren ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıkları

38.
Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?
A)15 B)20 C)20 D)30 D) 40

39. Hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
B) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C) Seyir hâlinde iken telefonla konuşmak
D) öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek

40. Okul taşıtının arkasındaki “DUR” ışığı hangi hâllerde yakılır?
A) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman
B) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman
C) Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda
D) Sadece öğrenci indirip bindirirken

41. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidirler?
A) Uygun mesafede mutlaka durmalıdırlar.
B) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmelidirler.
C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş ve dikkatli geçmelidirler.
D) Hızlarını artırarak geçmelidirler.

42. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi yolcu taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
A) SRC 1 B) SRC 2
C) SRC3 D) SRC 4

43. Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?
A) Bisikletler
B) Lastik tekerlekli traktörler
C) Çekiciler
D) Motorsuz araçlar

44.

Trafik kazalarındaki kusur oranının yıllara göre yüzdelik dağılımı tablodaki gibidir.
Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır?
A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
B) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.
C) Kara yolları, deniz ve hava yollarına göre daha risklidir.
D) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.

45. Hangi rahatsızlığı olan sürücülerin “gün doğumundan bir saat önceden, gün batınımdan bir saat sonraya kadar araç kullanabileceği” sürücü belgesine işlenir?
A) İşitme kaybı
B) Renk körlüğü
C) Tek gözü gören
D) Gece körlüğü

46. Hangi taşıtta yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

47. Çevreye boşaltıldığında bozulma meydana getirecek maddelere ne ad verilir?
A) Yanıcı madde B) Atık
C) Yakıcı madde D) Kireç

48. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan değildir?
A) Beden sağlığının bozulması
B) Ruh sağlığının bozulması
C) Dikkatin dağılması
D) İş veriminin artması

49. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkiler?
A) Doğal bitki örtüsünün tahribatı
B) Düzensiz şehirleşme ve göç
C) Şehirlerdeki yeşil alanların yaygınlaştırılması
D) Konutlarda kalitesiz kömür kullanılması

50. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A) Yakıt tasarrufuna
B) Hız sınırlarının aşılmasına
C) Yakıt tüketiminin artmasına
D) Trafik yoğunluğunun azalmasına

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. A
2. C
3. D
4. B
5. D
6. B
7. C
8. B
9. A
10. B
11. D
12. A
13. B
14. C
15. D
16. B
17. C
18. A
19. B
20. D
21. A
22. B
23. A
24. D
25. C
26. B
27. A
28. B
29. D
30. D
31. C
32. D
33. C
34. B
35. A
36. D
37. C
38. A
39. C
40. D
41. A
42. B
43. C
44. A
45. D
46. C
47. B
48. D
49. C
50. A

   
Adres: Halitağa Cad. No:13/4 - Kadıköy/İSTANBUL     Tel: +90 216 550 42 22    Bu site içerisindeki içerik Yazılım Stüdyosu tarafından hazırlanmıştır.
01.12.2008 tarihinden itibaren 182913 kişi tarafından ziyeret edilmiştir.
Copyright © 2007 Zirve Sürüvü Kursu her hakkı saklıdır. Zirve Sürüvü Kursu Kuruluşudur | Designed by Yazılım Stüdyosu